Call us : 2310 555 160

 • Κατάρτιση Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, Κανονισμών Λειτουργίας, Προσωπικού, Προμηθειών κλπ.
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες/Μελέτες Βιωσιμότητας για τη σύσταση δημοτικών νομικών προσώπων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, ΟΤΑ και νομικών προσώπων και αξιολόγηση αυτών
 • Υποστήριξη στην έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ΚΔΑΠ, ΚΔΠΑ ΜΕΑ, ΚΗΦΗ και ΒΣΟΦ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Παροχή Γνωμοδοτήσεων για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την υλοποίηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιεί ή προτίθεται να υλοποιήσει κάθε νομικό πρόσωπο.
 • Υποστήριξη στην υποβολή και υλοποίηση (παρακολούθηση  φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) συγχρηματοδοτούμενων δράσεων.
 • Νομική επεξεργασία και υποστήριξη στην προετοιμασία και διενέργεια προγραμματικών συμβάσεων, συμβάσεων έργου, διακηρύξεων διεθνών, δημοσίων, ανοιχτών και πρόχειρων διαγωνισμών προμηθειών, προμηθειών και έργων.
 • Νομική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την ακίνητη και κινητή περιουσία και τις μισθώσεις των νομικών προσώπων. Ειδικότερα δικαστικές και εξώδικες ενέργειες για τη διασφάλιση, προστασία και επαύξηση της περιουσίας, δωρεά, εκποίηση και αγορά ακινήτων και μισθώσεις. Εδώ υπάγονται οι δημοπρασίες, διεκδικητικές αγωγές, ασφαλιστικά μέτρα νομής, αναγνωριστικές αγωγές, συμβάσεις μισθώσεων καταστημάτων, αναπροσαρμογές μισθώσεων, εξώσεις καθώς και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις.
 • Νομική υποστήριξη σε εργατικές υποθέσεις  που ανακύπτουν με το υπαλληλικό προσωπικό (μόνιμο ή με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου) από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και υπάγονται στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια καθώς και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις.
 • Νομική υποστήριξη σε ποινικές και πειθαρχικές υποθέσεις που ανακύπτουν με το εν γένει υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό.
 • Συγκέντρωση και τήρηση αρχείου νόμων, διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων, αποφάσεων που αφορούν τα θέματα που απασχολούν τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών  και αρχείου των υποθέσεων.
 • Καταγραφή εργασιών – διαδικασιών που πραγματοποιούνται σήμερα σε όλη την οικονομική λειτουργία του Δήμου.
 • Διαμόρφωση διαδικασιών των οικονομικών υπηρεσιών και ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων 

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Υποστήριξη στην επιλογή της διενεργηθείσας διαδικασίας, σύνταξη τευχών διαγωνισμού, διενέργειας και σταδίων αξιολόγησης
 • Υποστήριξη στην εξέταση ενστάσεων
 • Υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής σε εξωδικαστικές και δικαστικές ενέργειες στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης
 • Παροχή υποστήριξης επί δώδεκα μήνες (help-desk) με την on-line επικοινωνία κατά τη διάρκεια διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων
 • Παροχή υποστήριξης επί δώδεκα μήνες (help-desk) με την υποβολή ερωτημάτων και την εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας απάντηση.

Παροχή υποστήριξης στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς 

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Εκπαίδευση υπαλλήλων του φορέα (στο χώρο του φορέα και ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων)
 • Παροχή υποστήριξης επί δώδεκα μήνες (help-desk) με την on-line επικοινωνία κατά τη διάρκεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών
 • Παροχή υποστήριξης επί δώδεκα μήνες (help-desk) με την υποβολή ερωτημάτων και την εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας απάντηση.

Στις υπηρεσίες δύναται να συμπεριληφθεί και η παροχή υποστήριξης επί δώδεκα μήνες (help-desk) με την υποβολή ερωτημάτων/απαντήσεων εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας για θέματα δημοσίων συμβάσεων.

Ενεργειακή αναβάθμιση δικτύων οδοφωτισμού

Τα έργα οδοφωτισμού, είτε αφορούν στην αναβάθμιση του συστήματος ή/και στη λειτουργία του διέπονται, αναφορικά με το αντικείμενο, από το ειδικό καθεστώς του Ν. 3855/2010.

Με τον νόμο αυτό εισήχθη η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης, για την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, για την υλοποίηση τους όμως το νομικό πλαίσιο που μπορεί να ακολουθηθεί είναι σύνθετο (σύμβαση προμήθειας, μικτή σύμβαση, ΣΔΙΤ).

Στην κατεύθυνση αυτή, για την υλοποίηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού αλλά και για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου προγράμματος  χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α. Α ́& Β ́ Βαθμού,  είναι αναγκαία η εξειδικευμένη νομική υποστήριξη των φορέων.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Α ΦΑΣΗ: Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες μεθόδων δημοπράτησης έργων φωτισμού και των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.

Β  ΦΑΣΗ: Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης προετοιμασίας των τευχών διακήρυξης.

Γ ΦΑΣΗ: Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης στην διενέργεια και ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Διερεύνηση και ανάλυση θεσμικού πλαισίου
 • Υποστήριξη για την προετοιμασία της διαγωνιστικής διαδικασίας
 • Υποστήριξη για τη συμμετοχή της διαγωνιστικής διαδικασίας

Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης για την προετοιμασία και εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» για τη συμμετοχή του Δήμου ως υπηρεσίας υποδοχής στο ΕΣΚ είναι η σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προηγούμενη έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών του και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Υποστήριξη στην προσαρμογή του ΟΕΥ των φορέων ΤΑ, στην κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και στην  καταχώριση στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.

Κατ’ αποκοπή παροχή υπηρεσιών:

 • Παραστάσεις στις Διοικητικές Αρχές και δικαστικές αρχές.
 • Επίλυση Διαφορών
 • Αστικό Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Εταιρικό Δίκαιο και Συγχωνεύσεις
 • Δίκαιο των Επιχειρήσεων
 • Πτώχευση και Αναδιοργάνωση
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού
 • Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Διαχείριση Περιουσίας
 • Διαχείριση Επενδύσεων
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Φορολογικό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο
 • Τραπεζικό Δίκαιο
 • Διαιτησία
 • Πλήρης νομική υποστήριξη Εταιριών και Επενδύσεων