Ο Όμιλος

Ο ASL-ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες νομικής, συμβουλευτικής και επιστημονικής υποστήριξης προς τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, για την προώθηση επιδιώξεων/στόχων/συμφερόντων τους. Τα μέλη και συνεργάτες του Ομίλου διαθέτουν πολύχρονη και εξειδικευμένη εμπειρία σε όλα το φάσμα της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής πολιτικής, και έχουν συνεργαστεί με πλήθος δήμων και δημοτικών νομικών προσώπων.